Privacy statement

Muziekvereniging OLTO p/a Hoofdweg  121 7371 GG  LOENEN gld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Muziekvereniging OLTO verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de gegevens van de volgende categorieën. 

  • Actieve leden 
  • Voormalige leden 
  • Vrijwilligers 
  • Sponsoren 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 
De grondslag voor het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens is “de overeenkomst” die leden zijn aangegaan middels lidmaatschap. Het doel is om communicatie en inning van contributie goed te laten verlopen.  

De grondslag voor het vastleggen van gegevens van Sponsoren en Vrijwilligers is “toestemming”  

 
Geautomatiseerde besluitvorming: 
OLTO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
OLTO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën : 

  • Actieve leden; Alle verstrekte gegevens zolang lidmaatschap voortduurt en er derhalve nog financiële verplichtingen zijn. 
  • Voormalige leden; Uitsluitend de contactgegevens, tenzij schriftelijk verzocht is deze gegevens te verwijderen. 
  • Vrijwilligers; De contactgegevens en de op de functie betrekking hebbende noodzakelijke data, zolang de relevantie hiervan aanwezig is en betrokkene niet heeft verzocht deze gegevens te verwijderen 
  • Sponsoren; De contactgegevens en de op de sponsoring betrekking hebbende noodzakelijke data zolang de relevantie hiervan aanwezig is en betrokkene niet heeft verzocht is deze gegevens te verwijderen 

Delen van persoonsgegevens met derden: 
OLTO verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
OLTO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Indien betrokkenen hun recht op inzage willen gebruiken kunnen ze hiervoor een verzoek indienen via het volgende mailadres: OLTO@PrivacyWelzijn.org